Uudised

 

 

Vee kvaliteedist...
07.06.2018

Vee kvaliteet võib olla hetkel piirkonniti kõikuv. Erakordselt kuiva ja tuleohtliku ilmastiku tõttu on kahjuks olnud ohtralt põlenguid, millistele reageerimisel on Päästeamet kasutanud intensiivselt tuletõrjehüdrante. Tuletõrjehüdrantide kasutamisel eraldub veetorustike seintelt sinna ajaga kogunenud setet, mis jõuab hiljem lõpp-tarbijateni. Vee-ettevõte tegeleb aktiivselt olukorra parandamisega.
Vabandame ajutiste ebamugavuste pärast!

Pikemat selgitust võimalik lugeda SIIN.Lepiku tn 19 kinnistu suuline enampakkumine


AS Rapla Vesi müüb 17. augustil 2018 kell 10.00 AS Rapla Vesi kontoris aadressil Välja tn 9 Raplas suulisel enampakkumisel kinnistu Lepiku tn 19 Rapla linn (67001:008:0980), pindala 3926 m2. Maa sihtotstarve on tööstusmaa, mida on võimalik vajadusel muuta. Enampakkumise alghinnaks on 6000 eurot. Enampakkumisel osalemiseks tuleb 13. augustil 2018 kell 11.00-ks esitada avaldus enampakkumisel osalemiseks, isikut tõendava dokumendi koopia ja juriidilisest isikust pakkuja korral esindaja volikiri või esindusõigust tõendava registrikaardi koopia AS-le Rapla Vesi postiga või e-posti (rapla.vesi@rv.ee) vahendusel ja tasuda tagatisraha 600 eurot AS Rapla Vesi pangakontole EE621010802000817009 SEB Pangas.
Objekt on ligipääsetav ja sellega on võimalik tutvuda iseseisvalt.

 

Lisainfo:
Tarmo Ärmpalu
+372 5272 707
tarmo.armpalu@rv.ee


Rapla linna Koidu, Kastani, Mahlamäeja Lepiku tänavate piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine ja ehitamine.

 
5. jaanuaril 2017. aastal toimus projekti „Rapla linna Koidu, Kastani, Mahlamäe ja Lepiku tänavate piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine ja ehitamine“ alustamise koosolek.
 
Projekti piirkonnas rekonstrueeritakse ja rajatakse kokku ca 6 km vee- ja kanalisatsioonitorustike. Talve-kevade perioodil toimuvad projekteerimistööd, ehitustöödeni jõutakse aprilli-mai kuust olenevalt ilmastiku oludest. Tööde lõppemise ajaks on planeeritud september 2017. aastal. Ehitustööde peatöövõtjaks on Terrat AS.
Projekti tulemusel tekib Mahlamäe ja Lepiku tänavate eramutel liitumisvõimalus ühiskanalisatsiooniga. Täiendavate küsimuste tekkimisel võib ühendust võtta AS Rapla Vesi kontaktidel.


 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas 23.07.2015 tehtud nõukogu otsustega projekti "Rapla linna Uusküla veehaarde rekonstrueerimine".

Projekti raames rajati Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekihti kaks puurkaevu, mis hakkavad Rapla linna, Alu alevikku, Uusküla ja Valtu küla tarbijaid varustama kvaliteetse joogiveega. Lisaks rajati Uusküla veetöötlusjaama aeratsioonimahuti ning olemasolevatele rauaeraldusfiltritele drosseldamise võimalus, mis teevad põhjaveest rauaeraldamise protsessi juhtimise efektiivsemaks.
Uute puurkaevude rajamine oli vajalik, kuna varem kasutuses olnud ja senini kinnitatud põhjaveevarudega Uusküla veehaarde Ordoviitsiumi veekompleksi  puurkaevude põhjavesi näitas halvenemise märke: värvuse ja orgaanika sisalduse osas.
2014-2015. a. samuti SA KIK poolsel põhifinantseerimisel tehtud uuringute alusel võib järeldada, et Uusküla veehaardes joogivee allikana kasutatud veekihi toitumise looduslikud olud (lõheliste lubjakivide ja tektooniliste rikete kaudu) on 20-30 aasta jooksul muutunud ning tõenäoliseks võib pidada, et tektooniliste lõhede levikualal on veekihti hakanud jõudma soo- või soostuvate alade vett. Viimane ongi põhjuseks vee värvuse halvenemisel, samuti orgaaniliste ainete sisalduse indikaatoriks oleva PHT (permanganaatne hapnikutarve ehk oksüdeeritavus) näitaja üle normi piiri minekul Uusküla veehaarde Ordoviitsiumi veekompleksi põhjavees.
Rajatud puurkaevud on üle 230 m sügavused, maapealse reostuse eest igati kaitstud ning tagavad tarbijatele kvaliteetse joogivee.
Projekti kogumaksumuseks kujunes 289 tuhat eurot, millest 85% sihtfinantseeriti KIK`i poolt ning 15% projekti maksumusest tasus AS Rapla Vesi.

   

  • AS Rapla Vesi osales Eesti Vee-ettevõtjate Liidu poolt korraldatud ühishankes kaasaegsete veearvestite hankimiseks. Hanke võitis Taani ettevõte Kamstrup A/S.
Hanke raames hangiti 412 uue põlvkonna (ultraheli tehnoloogial töötavat) veearvestit kogumuaksumusega 38 075 eurot, millest 85% rahastas läbi SA-e Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ning 15% ulatuses AS Rapla Vesi.
Uusi veearvesteid paigaldatakse kortermajadesse ja asutustesse alates 2016. aasta algusest vastavalt paigaldatud veearvestite taatlustähtaegade saabumisele. Kõik soetatud veearvestid peaksid saama paigaldatud 2017. aasta lõpuks.AS Rapla Vesi
Välja 9, Rapla
Telefon (+372) 489 4374
E-post rapla.vesi@rv.ee

Avarii 8.00 - 17.00 (+372) 489 4374
24 h välisvõrkude avariiteenus
(automaatvastaja)
(+372) 552 4891

by DoIT