Andmekaitse

25.05.2018

1. SISSEJUHATUS
1.1. Rapla Vesi AS pakub vee- ja kanalisatsiooniteenust Rapla valla territooriumil. Selle äritegevuse raames võib Rapla Vesi AS koguda, talletada või muul moel töödelda isikuandmeid.

1.2. Rapla Vesi AS töötajad käsitlevad Teie andmeid vastavalt andmekaitsealastele regulatsioonidele. Käesolev teabeleht sisaldab üldist informatsiooni selle kohta, kuidas Rapla Vesi AS töötleb oma põhitegevuse raames isikuandmeid.

1.3. Lisainformatsiooni saamiseks kirjutage rapla.vesi@rv.ee või helistage 48 94374.

2. ÜLDISED ANDMEKAITSEPÕHIMÕTTED
2.1. Rapla Vesi AS väärtustab ja peab lugu Teie privaatsusest ja isikuandmete turvalisusest. Isikuandmed on igasugune informatsioon, mis on seotud juba tuvastatud või tuvastatava isikuga (andmesubjekt on füüsiline).

2.2. Rapla Vesi AS tagab oma tegevuse raames järgmiste põhimõtete rakendamise:

– isikuandmete töötlemine toimub seaduslikult, õiglaselt ning läbipaistval moel;

– isikuandmete töötlemine toimub spetsiifiliselt tulenevalt äritegevuse protsessist, kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse ja muude seadusest tulenevate põhimõtetega, muudel juhtudel isikuandmete töötlemist ei toimu;

– isikuandmete töötlemisel töötleme vaid neid isikuandmeid, mis on vajalikud ja seotud andmete töötlemise eesmärgiga;

– isikuandmeid hoiame tuvastatava andmesubjekti osas ettenähtud andmete töötlemise eesmärgi saavutamiseni. Isikuandmete töötlemisel lähtume andmete säilitamise limiteerituse põhimõttest;

– isikuandmete töötlemisel on tagatud isikuandmete turvalisus (administratiivsed, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed). Isikuandmed on kaitstud kadumise, hävimise või muu kahjustumise vastu, samuti nende lubamatu või ebaseadusliku töötlemise vastu.

2.3. Isikuandmete töötlemisel lähtume spetsiifilise eesmärgi ja legitiimsuse põhimõttest, mis on kirjeldatud punktides 4 ja 5.

3. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KATEGOORIAD

3.1. Rapla Vesi AS töötleb tegevuse raames järgmisi isikuandmeid:

– lepingu sõlmimiseks ja/või arveldamiseks vajalikud andmed (nt isiku nimi, isikukood, aadress, e-post, telefoninumber või muud kontaktandmed);

3.2. Kui Te kandideerite tööle Rapla Vesi AS-sse, võime Teie käest küsida järgmisi andmeid:

– Teie ees- ja perekonnanime, kontaktandmeid;

– CV, kaaskirja ja soovitajaid;

– sünnikuupäeva ja/või personaalset isikukoodi;

– Teie elukoha aadressi;

– Teie haridust;

– Teie keeleoskust

– Teie isikut tõendava dokumendi andmeid;

– Teie profiilipilti;

– Teie karistusandmeid karistusregistrist.

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK
4.1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine eelnevalt mainitud isikuandmete kategooriate osas on Rapla Vesi AS jaoks vajalik seaduslike äriprotsesside tegutsemise raames. Eraldi välja tuues, töötleme isikuandmeid järgnevatest eesmärkidest tulenevalt:

– vee- ja kanaliteenuste müük;

– klientide haldamisega seoses, näiteks kliendi päringutele ja küsimustele vastamine;

– personali haldamine tulenevalt seadusest;

— riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning avalikke ülesandeid täitvate isikute nõuete täitmine;

– raamatupidamislikud eesmärgid;

– inkassoteenustega seoses.

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE SEADUSLIKUD ALUSED

5.1. Rapla Vesi AS töötleb isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega ning järgnevalt kirjeldatud alustel:

andmesubjekti nõusolek- Teie isikuandmeid võib Rapla Vesi AS töödelda Teie nõusoleku alusel. Sellisel juhul peab olema tagatud, et nõusolek on antud vaba tahte alusel, on spetsiifiline tulenevalt töötlemise eesmärgist ning on selgelt ja üheselt mõistetav;

lepingust tulenev töötlemine– Teie isikuandmeid töötleme juhtudel, kui on vajalik tagada Teie ja Rapla Vesi AS vahel sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmine, või juhul, kui on vajalik Teie päringu või tellimuse alusel sõlmida leping;

seaduslikel alustel– Teie isikuandmete töötlemine võib olla vajalik ja tuleneda sellest, et Rapla Vesi AS saaks täita seadusest tulenevaid kohustusi;

õigustatud huvide korral– Teie isikuandmete töötlemine võib olla vajalik, kui see baseerub õigustatud huvidel, kuid samas need huvid ei tohi üles kaaluda andmesubjekti fundamentaalseid õigusi ega minna vastuollu isikuandmete kaitse üldmäärusega.

6. KELLELE TOHIB AVALDADA TEIE ISIKUANDMEID?

6.1. Rapla Vesi AS võib avaldada Teie isikuandmeid punktis 4 kirjeldatud juhtudel.

6.2. Kindlatel ja seadusest tulenevatel tingimustel võib Rapla Vesi AS avaldada isikuandmeid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalikke ülesandeid täitvatele isikutele.

6.3. Rapla Vesi AS avaldab isikuandmeid selleks volitatud osapooltele ainult juhul, kui need osapooled suudavad tagada isikuandmete ning andmesubjektide õiguste kaitse.

7. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

7.1. Andmete säilitamisel lähtub Rapla Vesi AS rangelt isikuandmete säilitamise limiteerimise põhimõttest. Selle põhimõtte kohaselt ei säilitata isikuandmeid Rapla Vesi AS-s kauem, kui on vajalik täita lepingust tulenevaid kohustusi või muid eelnevalt mainitud eesmärke, mis on kirjeldatud punktis 4.

7.2. Rapla Vesi AS võib olla kohustus säilitada isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud alustel või muu seaduses sätestatud aja jooksul.

7.3. Rapla Vesi AS teostab regulaarselt järelevalvet enda kasutuses olevate isikuandmete üle eesmärgiga tagada nende andmete kustutamine või anonüümseks muutmine, mille töötlemiseks puuduvad alused.

8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

8.1. Õigus taotleda infot Teie kohta töödeldavate andmete osas: andmesubjekt võib pärida tema kohta käivate isikuandmete kohta Rapla Vesi AS-lt.

8.2. Õigus andmete parandamisele: andmesubjektil on õigus nõuda tema kohta käivate isikuandmete parandamist, teavitades sellest kirjalikult isikuandmete töötlejat. Teavitus peab olema arusaadav ning täpsustama, millised andmed kuuluvad parandamisele.

8.3. Õigus olla unustatud: andmesubjektil on õigus taotleda enda kohta käivate isikuandmete kustutamist järgnevatel juhtudel:

– kui isikuandmete töötlemine baseerub andmesubjekti nõusolekul ja andmesubjekt on otsustanud nõusoleku tagasi võtta;

– kui isikuandmed ei ole enam vajalikud tulenevalt nende algsest töötlemise eesmärgist;

– kui andmesubjekti kohta käivad isikuandmed on kogutud ebaseaduslikult

– kui andmesubjekti kohta käivad isikuandmed tuleb kustutada seadustest tulenevatel alustel.

8.4. Õigus esitada vaideid: andmesubjektil on õigus igal ajal esitada vaideid tema isikuandmete (või osaliste isikuandmete) töötlemise osas, kui neid kasutatakse profileerimisel või otseturunduslikel eesmärkidel. Andmesubjektil on õigus esitada vaideid tema kohta käivate isikuandmete töötlemise

suhtes, kui töötlemine lähtub Rapla Vesi AS õigustatud huvidest. Sellel viimati mainitud juhul lõpetab Rapla Vesi AS andmesubjekti isikuandmete töötlemise, v.a juhtudel, kui Rapla Vesi AS töötleb isikuandmeid seaduse alusel või kui selline töötlemine on vajalik selleks, et täita mingeid seadusest tulenevaid kohustusi.

8.5. Õigus piirata andmete töötlemist: andmesubjekt võib igal ajal taotleda tema kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist järgnevatel puhkudel:

– kui isikuandmed võivad olla ebakorrektsed;

– kui töötlemine võib olla ebaseaduslik;

– kui Rapla Vesi AS ei vaja andmesubjekti kohta käivaid isikuandmeid töötlemise algse eesmärgi ära langemise tõttu; või kui on kontrollimisel asjaolu, kas Rapla Vesi AS õigustatud huvid isikuandmete töötlemisel kaaluvad üle andmesubjekti vastuväites toodud põhjendused.

8.6. Õigus võtta tagasi nõusolek: kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on isikul igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta.

8.7. Taotlusele vastame mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist ja registreerimist. Seda ajavahemikku võib vajaduse korral pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluse keerukust ja hulka.

8.8. Rapla Vesi AS-le saadetavad taotlused peavad olema allkirjastatud taotleja poolt.

8.9. Juhul, kui andmesubjekt soovib esitada tema kohta käivate isikuandmete töötlemise võimaliku rikkumise tõttu kaebust riiklikule järelevalveasutusele, palume pöörduda kohaliku Andmekaitse Inspektsiooni poole (www.aki.ee).