Olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustikega liitumise hinnakiri

Liitumine EL Struktuurifondide toel rajatud vee- ja kanalisatsioonitorustikega

TEHNILINE TEOSTUS
Liitumistingimused 31,97
Km 7,03
KOKKU 39,00

Liitumistasu puudub.

*  Tasuda tuleb tehniliste tingimuste väljastamise eest:

Liitumine AS Rapla Vesi poolt rajatud torustikega

TEHNILINE TEOSTUS
Liitumistingimused 31,97
Km 7,03
KOKKU 39,00

*Liitumise hind kujuneb vastavalt torustike ehitamiseks tehtud tegelikele kulutustele, mille arvutab välja AS Rapla Vesi. Liitumistasu sisse arvutatakse tehtud kulutused kinnistu ühendustorustiku ja liitumispunktide rajamiseks.

*Liitumistasule lisaks tuleb tasuda tehniliste tingimuste väljastamise tasu:

Liitumine torustikega kui kinnistu liitumispunktid on välja ehitamata

TEHNILINE TEOSTUS
Liitumistingimused 31,97
Km 7,03
KOKKU 39,00

* Kui ühisveevärgiga ja/või -kanalisatsiooniga liituda soovival kinnistul ei ole liitumispunktid välja ehitatud, siis liitumistasu suuruseks kujuneb olemasolevast torustikust tehniliselt sobivast kohast ühendustorustiku ja liitumispunktide rajamisele tehtavate kulutuste hind.

*Liitumistasule lisaks tuleb tasuda tehniliste tingimuste väljastamise tasu:

Täpsemat informatsiooni liitumise kohta saab Kliendile>Liitumine lingi alt.

© 2019 AS Rapla Vesi