Liitumine Rapla linnas, Uusküla ja Valtu külas

Liitumine Rapla linnas, Uusküla ja Valtu külas

Liitumine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga toimub vastavalt Rapla Vallavolikogu määrusele 30. juuni 2016 nr 12 „Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“, millega saab tutvuda lingi Õigusaktid>Kohalikud all ning vastavalt AS Rapla Vesi liitumistasude arvutamise metoodikale. AS Rapla Vesi liitumistasu metoodikaga on võimalik tutvuda SIIN.

1. Liitumistaotlus
Kehtiva liitumise eeskirja kohaselt tuleb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks esitada AS-ile Rapla Vesi nõuetekohane liitumistaotlus.
Liitumistaotluse blanketi saab ettevõtte klienditeenindusest AS Rapla Vesi kontorist või koduleheküljelt lingi Kliendile>Blanketid alt. Täidetud ja allkirjastatud taotlus koos nõutud lisadega tuua või postidada AS-i Rapla Vesi klienditeenindusele või e-postitada digitaalallkirjastatult aadressile rapla.vesi(ät)rv.ee.

2. Liitumistingimuste väljastamine
Liitumistaotluse vaatab AS Rapla Vesi läbi ja väljastab liitujale liitumistingimused üldjuhul 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist. Liitumistingimusi saab AS Rapla Vesi väljastada ainult tema valduses olevate torustikega liitumiseks.
Liitumistingimustes määratakse liitumispunktid, tehnilised nõuded ühendustorustike ning kinnistu torustike väljaehitamiseks ja muud asjasse puutuvad tingimused. Liitumistingimuste väljastamise maksumuse kohta leiate informatsiooni Hinnakirjad>Liitumise hinnakiri lingi alt. AS Rapla Vesi poolt väljastatud liitumistingimused kehtivad üks aasta.
Liitumistaotluse esitamine ja liitumistingimuste saamine ei tähenda veel kinnistu liitumist ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga!

3. Liitumisprojekti koostamine, kooskõlastamine
Liitumistingimuste alusel tellib liituja torustike ehitamiseks liitumisprojekti vastavat litsentsi ja kogemust omavalt projekteerimisfirmalt. Projekt koostatakse ja kooskõlastatakse ehitusseadustikus sätestatud korras. Liitumisprojekt esitatakse kahes eksemplaris, millest üks tagastatakse kooskõlastatult pärast liitumislepingu sõlmimist liitujale. Kooskõlastatud liitumisprojekt on aluseks liitumislepingu sõlmimisel ja kirjaliku nõusoleku (kaeveloa või ehitusloa) saamisel Rapla Vallavalitsusest.
Liitumisprojekti ei nõuta sellise kinnistu liitumise korral, kus liitumispunktid on kinnistu piirile juba välja ehitatud. Sellisel juhul piisab kinnistu torustike ehituse skeemist.

4. Liitumisleping
Liitumisleping sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul peale liitumisprojekti vee–ettevõtjale kooskõlastamiseks esitamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Kinnistute korral, kus on liitumispunktid välja ehitatud, sõlmitakse liitumisleping pärast kinnistu torustike ehitustööde lõppemist, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Liitumisleping on aluseks teenuslepingu sõlmimisele. Liituja on kohustatud maksma ühekordset liitumistasu, mille suurus määratakse liitumislepingus. Liitumistasu arvutab välja vee-ettevõtja.

5. Liitumispunktide ja ühendustorustike rajamine
Juhul kui ühisveevärgiga ja/või –kanalisatsiooniga soovib liituda kinnistu, millel pole kinnistu piirile välja ehitatud liitumispunkte, on liitumispunktide ja ühendustorustike rajamiseks kaks võimalust:
1)      Vastavalt vee-ettevõtja poolt väljastatud liitumistingimustele laseb liituja vajalike kogemusi ja litsentse omaval ettevõttel projekteerida ja ehitada olemasolevast torustikust välja ühendustorustikud ja liitumispunktid (kuni 1 meeter liidetava kinnistu piirist). Tasudes tööde teostajale tehtud töö eest. Hiljem on võimalik torustikud vee-ettevõtjale liitumistasu katteks üle anda, juhul kui need on projekteeritud ja ehitatud vastavalt tehnilistele tingimustele. Koos torustikega tuleb kindlasti vee-ettevõtjale üle anda rajatud torustike kohta teostusjoonised digitaalses formaadis (dwg, dgn) ja paberkandjal.
2)      Vee-ettevõtja laseb vastavaid kogemusi ja litsentse omaval ettevõttel projekteerida ja ehitada olemasolevast torustikust tehnoloogiliselt sobivast kohast välja torustikud ja liitumispunktid (kuni 1 meeter liidetava kinnistu piirist). Vastavalt antud tööde kohta küsitud hinnapakkumisele võetakse tööde teostamiseks vajalik rahasumma liitumistasuna liitujalt, sõlmides selleks eelnevalt liitumislepingu. Pärast tööde lõppu kuuluksid välja ehitatud torustikud koheselt vee-ettevõtjale ja hilisemat torustike üleandmist ei teostata.

Mõlemal juhul on liitumine rajamispõhine ja liitumistasu suurus liitujale on võrdne torustike ja liitumispunktide rajamiseks kulunud summaga, mingit täiendavat liitumistasu maksta ei tule. Lisaks tuleb tasuda liitumistingimuste väljastamise eest.

6. Veemõõdusõlm
Veearvesti veemõõdusõlme paigaldamiseks väljastab liitujale AS Rapla Vesi. Arvesti jääb vee–ettevõtte omandisse ja liituja ei pea selle eest täiendavalt maksma. Iga viie aasta möödudes korraldab vee–ettevõtja veearvesti taatlemise. Veearvesti veemõõdusõlme paigaldab üldjuhul vee-ettevõtja. Veearvesti võib paigaldada ka klient, kui nii on vee-ettevõtjaga eelnevalt kokku lepitud.
Veemõõdusõlm tuleb ehitada vastavalt nõuetele. Üldjuhul peab veemõõdusõlm paiknema hoone sees kohe välisseina taga ja võimalikult ühendussulguri lähedal kuivas ja valgustatud ruumis, kus temperatuur ei tohi langeda alla +4°C. Veemõõdusõlme sisustamine (torude, sulgurite, arvestikanduri, tagasilöögiklappi jm paigaldamine) toimub kliendi kulul. Veemõõdusõlme skeem.
Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist mööda viivat toru. Veemõõdusõlme hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient.

Veemõõdusõlm ehitatud, tuleb võtta ühendust klienditeenindusega ja leppida kokku veearvesti plommimise aeg. Vee-ettevõtja esindaja kontrollib veemõõdusõlme, veearvesti paigaldamist ja plommib veearvesti. Veemõõdusõlmele paigaldatud plomme ei tohi klient ise eemaldada ning peab plommi vigastamisest koheselt teavitama vee-ettevõtjat!

7. Kinnistu veevärgi üldnõuded
Ühisveevärgiga liitumispunktiks paigaldatakse kinnistu piirile maakraan. Maakraanist saab sulgeda ja avada kinnistu veevärki, mida võib teha ainult vee–ettevõtte esindaja.
Eramutele paigaldatakse tavaliselt liitumispunktiks DN 25/32 maakraan, millega saab ühendada De 32 veetorustiku. Kinnistu veetorustiku peab ehitama polüetüleenist (PE) veetorudest surveklassiga vähemalt PN10. Torustik tuleb paigaldada 1,8 meetri sügavusele toru pealt maapinnani. Maakraanist kuni veemõõdusõlmeni ei tohi rajada haruühendusi ega kasutada liitmike. Kui liitmike kasutamine on tehniliselt vältimatu, tohib kasutada ainult elekterkeevisliitmike ning see tuleb eelnevalt kooskõlastada vee-ettevõtjaga. Veetorustik, vundamendi alt või läbi selle, tuleb paigaldada kaitsehülssi, et ei tekiks torustiku ja vundamendi vahelist otsest kokkupuudet.

8. Kinnistu kanalisatsiooni üldnõuded
Ühiskanalisatsiooniga liitumispunktiks paigaldatakse kinnistu piirile kanalisatsiooni kontrolltoru De 200/160 või kontrollkaev. Kinnistu kanalisatsioonitorustik tuleb ehitada polüvinüülkloriid (PVC) kanalisatsioonitorudest (oranž) minimaalselt De 110 jäikusastmega SN8. Torustik paigaldada vähemalt 1,2 meetri sügavusele toru põhjast maapinnani. Kui torustiku ei ole tehniliselt võimalik nõutud sügavusele paigaldada, tuleb torustik nõuetekohaselt soojustada.
Kanalisatsioonitorustik tuleb paigaldada kaldega liitumispunkti poole, minimaalne kalle 5‰ ehk 5 mm/m. Kohtadesse, kus torustik muudab suunda, muutub torustiku läbimõõt, muutub kalle, ühineb rohkem kui kaks toru, tuleb paigaldada kanalisatsiooni kontrollkaev. Kaev peab olema veetihe, varustatud luugiga ja voolurenniga. Kanalisatsioonitorustik peab olema lahkvoolne ning kõik torud, kaevud ja muud detailid peavad olema veetihedad.
Maksimaalsest paisutuskõrgusest allpool asuvate veeneelude korral tuleb näha ette abinõud uputuse vältimiseks.
Kinnistu kanalisatsiooni ehitamisel tuleb likvideerida kogumismahutid, mis ei tohi jääda kinnistu kanalisatsiooni osaks. Drenaaži–, pinna– ja sademevee juhtimine ühiskanalisatsiooni on keelatud ja karistatav!

9. Teenuslepingu sõlmimine
Liituja kohustub peale ehitustööde lõppemist teavitama sellest koheselt AS Rapla Vesi klienditeenindust ning sõlmima AS-iga Rapla Vesi teenuslepingu. Enne teenuslepingu sõlmimist vee– ja reoveeteenuste kasutamine ei ole lubatud. Teenuslepingu sõlmimise eelduseks on liitumislepingu sõlmimine, liitumistasu arve tasumine ja plommitud veearvesti nõuetekohane paigaldus veemõõdusõlmes.

© 2019 AS Rapla Vesi