Uusküla veehaarde uuring

Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas 03.06.2014 tehtud nõukogu otsusega projekti “Uusküla veehaarde uuring”.

Projekti raames viidi läbi Uusküla veehaarde põhjalik uuring selgitamaks välja, mis põhjustab põhjavee kvaliteedi muutuseid veehaarde puurkaevudest ammutatavas vees. Tööde teostajaks oli konsultatsiooniettevõte AS Maves, kes omab põhjavee uuringute osas pikaajalist kogemust. Esmalt tutvus konsultant varasemate olemasolevate uuringute ja töödega Uusküla veehaarde kohta, millele järgnesid välitööd kohapeal, kus viidi läbi Uusküla veehaarde valgala ülevaatus. Olukord kaardistati ning valiti välja puurkaevud, millest võeti veeanalüüse selgitamaks välja, kas probleemid on ainult lokaalsed või esinevad kogu põhjaveekihi ulatuses. Valgala ülevaatuse käigus ei leitud reostuskoldeid ega pinnavee tungimist põhjavette, mis võiks põhjaveekihi veekvaliteeti oluliselt mõjutada. Puurkaevudest võetud vee analüüsitulemused näitasid, et vee kvaliteediga on probleeme kogu põhjavee kihi ulatuses. Konsultant järeldas tehtud uuringutest, et põhjavee kvaliteedi muutused ei ole inimtekkelised ning on seotud looduslike olude muutustega pinnases ning suure tõenäosusega võib oletada, et põhjaveekihti tungib kõrval asuva Ridaküla soo vesi.

Kuna varasema põhjavee kvaliteedi taastamine ei ole teostatav, siis pakkus konsultant välja kaks võimalikku lahendust. Esimene lahendus on Uusküla veehaardest ammutatava põhjavee puhastamine, milleks tuleb veetöötlusesse rajada teine aste orgaanika ja värvuse eemaldamiseks põhjaveest.
Teiseks lahenduseks on uue veehaarde rajamine sügavamasse põhjaveekihti. Paremaks lahenduseks peab konsultant uue veehaarde rajamist, kuna see on majanduslikult soodsam ning pikaajaliselt kindlam variant. Veetöötluse täiendamise korral tuleks esmalt läbi viia pilootkatsetused, mille tulemustest lähtuvalt saaks valida lõpliku tehnoloogia, samas ei ole teada, kui kõrgeks võib orgaanika sisaldus ja värvus aja jooksul põhjavees tõusta. Seetõttu on keeruline hinnata, kui pikaks ajaks antud lahendus on toimiv.

Uuringuga saab täpsemalt tutvuda SIIN.

© 2019 AS Rapla Vesi