Liitumine Alu, Hagudi, Kuusiku alevikus, Kodila ning Iira külas

Liitumine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga toimub vastavalt Rapla Vallavolikogu määrusele 30. juuni 2016 nr 12 „Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“, millega saab tutvuda lingi Õigusaktid>Kohalikud all.

Antud asulates on vee- ja kanalisatsioonirajatiste omanik AS Matsalu Veevärk. Sellest tulenevalt toimub liitumine AS Matsalu Veevärk kaudu. Liitumise kohta saab täiendavat informatsiooni telefonidel 48 92 556, 56 939 363, e-posti aadressil info@matsaluvv.ee või AS Matsalu Veevärk koduulehelt  http://matsaluvv.ee

1. Liitumistaotlus
Vastavalt kehtivale liitumise eeskirjale tuleb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks esitada AS-ile Matsalu Veevärk nõuetekohane liitumistaotlus. Liitumistaotluse blanketi saab AS-st Matsalu Veevärk või ettevõtte kodulehelt. Täidetud ja allkirjastatud liitumistaotlus tuleb esitada AS-le Matsalu Veevärk.
Vajaliku liitumistaotluse blanketi leiate ka AS Rapla Vesi kodulehelt lingi Kliendile>Blanketid alt.

2. Liitumistingimuste väljastamine
Pärast liitumistaotluse esitamist AS-le Matsalu Veevärk väljastatakse liitumistingimused.
Vastavalt väljastatud tingimustele võib alustada kinnistu torustike ehitustöödega, mida võib teostada selleks tööks vastavat kvalifikatsiooni omav isik.

3. Järelvalve
Kui kinnistu torustike ehitustöödega on jõutud nii kaugele, et ühendused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on tehtud ja kaevik on veel kinni ajamata, tuleb tehtud töid kutsuda üle vaatama AS Rapla Vesi esindaja, kes kontrollib ehitustööde vastavust väljastatud liitumistingimustele ja kinnitab seda oma allkirjaga samal dokumendil. Ülevaatuseks tuleb aeg varakult kokku leppida. AS Rapla Vesi esindaja paigaldab veemõõdusõlme veearvesti ning plommib selle.

4. Liitumislepingu sõlmimine
Pärast kinnistu torustike tööde lõpetamist ja AS Rapla Vesi esindaja käest allkirja saamist ehitustööde vastavuse kohta, saab sõlmida liitumislepingu. Liitumislepingu sõlmimine toimub AS Rapla Vesi kontoris või klienditeenindajaga kokku leppides mõnel muul viisil (kirja, e-posti teel).  Alu, Hagudi, Kuusiku alevikus ja Iira ja Kodila külas Matsalu valgala piirkonna veeprojekti raames rajatud või rekonstrueeritud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eest tasu ei võeta, juhul kui liitumispunktid kinnistu piiril on välja ehitatud.
Kui liitumispunkte kinnistu piirile ei ole rajatud, toimub liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga rajamispõhiselt – st, et liitumistasu liitujale kujuneb sama suureks, kui olemasolevatest torustikest ühendustorustike ehitamine liidetava kinnistuni ja liitumispunktide rajamine kinnistu piirile.

5. Teenuslepingu sõlmimine
Liituja kohustub peale ehituse lõppemist teavitama sellest koheselt AS Rapla Vesi klienditeenindust ning sõlmima AS-iga Rapla Vesi teenuslepingu. Enne teenuslepingu sõlmimist vee– ja reoveeteenuste kasutamine ei ole lubatud. Teenuslepingu sõlmimise eelduseks on liitumislepingu sõlmimine ja veearvesti nõuetekohane paigaldus veemõõdusõlmes.

© 2019 AS Rapla Vesi