Joogivee tootmine

Rapla linn, Alu alevik, Uusküla ja Valtu küla

Rapla linn, Alu alevik, Uusküla ja Valtu küla saavad joogivee Uusküla veehaardest ja Uusküla veetöötluse territooriumil asuvast Pihlaka puurkaevust. Vett ammutatakse kahe puurkaevuga Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleksi põhjaveest. Puurkaevud on ca 220 meetri sügavused ja kindlustatud nõutud sanitaarkaitsealaga. Puurkaevudega ammutatud põhjavesi vastab kehtestatud joogivee nõuetele. Veehaardest pumbatakse vesi veetöötlusjaama. Veetöötlusjaam ehitati 1999. aastal ja alustas tööd 2000. aastal. Veetöötlusjaamas on võimalus raua sisalduse vähendamiseks läbi rauaeraldusfiltrite. Kuna joogivee tootmiseks kasutatavate puurkaevude vesi vastab kõigi näitajate osas kehtestatud nõuetele, siis rauaeralduse kasutamine pole otstarbekas. Joogivesi pumbatakse puurkaevudest puhta vee reservuaaridesse, millest teise astme pumpadega suunatakse vesi tarbimiseks joogiveevõrku.

Veetöötlusjaama võimsuseks on projekteeritud 2 600 m3/d, millest kasutatakse praegu ca 1/3.

Puhta vee reservuaarid on mahtuvusega 2×600 m3, mis võimaldab jätkata tarbijatele teatud aja vältel joogivee pakkumist ka pärast seda, kui veehaardes põhjavee ammutamine avarii tõttu katkeb. Veetöötlusjaam on varustatud ka diiselgeneraatoriga, mis võimaldab elektritoite katkemisel ühe puurkaevu baasil jätkata elanike varustamist joogiveega. Uusküla veehaare ja veetöötlusjaam on operaatori poolt juhitav üle raadioside võrgu arvutist ning riketest süsteemi töös teavitatakse ka sõnumiga mobiiltelefonile.

Rapla linna, Alu aleviku, Uusküla ja Valtu küla joogiveevõrguga on ühendatud ka Alu alevikus asuv Sassiani puurkaev, mida saab vajadusel kasutada Rapla ja Alu elanike veega varustamiseks. Puurkaev on rajatud 1981. aastal ja rekonstrueeritud 2008. aastal Matsalu valgala piirkonna veeprojekti raames. Puurkaev on 231 m sügavune ja avab Ordoviitsium-Kambriumi veekompleksi veekihid. Puurkaevu vesi vastab kehtestatud joogivee nõuetele ja seda juhitakse tarbijatele ilma täiendava töötluseta.

Hagudi alevik

Hagudi aleviku puurkaev on rajatud 1971. aastal. Puurkaev on 80 m sügavune ja ammutab vett Ordoviitsiumi veekompleksist.
Puurkaev on rekonstrueeritud 2008. aastal Matsalu valgala piirkonna veeprojekti raames. Puurkaev on kindlustatud 50 m sanitaarkaitsealaga ning pumplahoone ümbritsetud aiaga. Puurkaevu projekteeritud tootlikkus on 31 m3/d. Vesi vastab kehtestatud joogivee nõuetele ja ei vaja enne tarbijatele juhtimist täiendavat puhastamist. Aleviku veevõrku pumbatakse vesi puurkaevu pumbaga läbi 300 liitrise mahuga membraanhüdrofoori. Puurkaev-pumpla riketest teavitatakse operaatorit sõnumiga mobiilile.

Kodila küla

Kodila puurkaevu päisKodila küla puurkaev on rajatud 2008. aastal Matsalu valgala piirkonna veeprojekti raames. Puurkaev on 30 m sügavune ja ammutab vee Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi veekihtidest.

Projekteeritud tootlikkus on 47 m3/d, millest kasutatakse ca pool. Puurkaev on kindlustatud 50 m sanitaar-kaitsealaga.
Puurkaevu vesi vajab enne tarbijatele suunamist täiendavat puhastamist, milleks on paigaldatud puurkaev-pumpla hoonesse seadmed vee aereerimiseks ja rauaeraldusfiltrid. Pärast vee puhastamist pumbatakse vesi läbi 300 liitrise membraanhüdrofoori Kodila küla joogiveevõrku. Teated Kodila puurkaev-pumpla ja veetöötluse riketest tulevad operaatori mobiiltelefonile.

Kuusiku alevik ja Iira küla

Kuusiku alevik ja Iira küla saavad joogivee Kuusiku puurkaev-pumplast, mis on rajatud 1968. aastal ja rekonstrueeritud 2008. aastal Matsalu valgala piirkonna veeprojekti raames. Sama projekti raames ühendati 2009. aastal asulate joogiveevõrgud.

Kuusiku puurkaev on 145 m sügavune ja ammutab vee Ordoviitsiumi veekompleksi veekihtidest. Projekteeritud tootlikkus on 46 m3/d, millest piisab mõlema asula varustamiseks joogiveega. Puurkaev on varustatud 50 m sanitaarkaitsealaga. Kaevust ammutatava vee kvaliteet ei vasta kehtestatud joogivee nõuetele suurema raua ja fluoriidide sisalduse tõttu. Vee puhastamiseks on välja ehitatud kaheastmeline veetöötlussüsteem, mis koosneb rauaeraldusfiltrist ja pöördosmoosseadmest. Vesi juhitakse veetöötlussüsteemist läbi puurkaevupumba tekitatud rõhuga. Puhastatud vesi juhitakse 20 m3 mahuga veereservuaari ja sealt joogiveevõrku läbi teise astme pumpade. Kuusiku puurkaev-pumpla ja veetöötluse riketest saadetakse teated operaatori mobiiltelefonile.

© 2019 AS Rapla Vesi